Impressum

ESPERA BELGIUM B.V.
Pleinstraat 33 te B-3220 Holsbeek (KBO-nummer 896.371.654)

ESPERA-NEDERLAND B.V.
(KvK nr. 17035148) gevestigd Esp 409
NL-5633 AJ  Eindhoven

 

ESPERA-WERKE GMBH
Moltkestraße 17-33
47058 Duisburg

Postfach 10 04 55
47004 Duisburg

Tel. + 49-203-3054-0
Fax + 49-203-3054-275
E-mail: info@espera.com

HRB Duisburg, 1185
Bedrijfsleider: Dr.-ing. Marcus Korthäuer
BTW-nummer: 0477/5880/109
Ust.-ID: DE 119 55 21 60
 

Concept | Layout | Realisatie
Team Stiefelhagen Werbeagentur GmbH
Zum Walkmüller 10-12
47269 Duisburg
Tel. + 49 203 37815-0
www.stiefelhagen.de

 

Verwijdering

Het AEEA-registratienummer is: 45025423

Het registratienummer voor batterijen is: 18091701.

 

Bildquellen-Nachweis

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden Door gebruik te maken van deze website aanvaardt de gebruiker de hierna volgende gebruiksvoorwaarden. Wij, te weten ESPERA BELGIUM bvba, met maatschappelijke zetel in België, Pleinstraat 33 te 3220 Holsbeek (KBO-nummer 896.371.654), ESPERA-WERKE GmbH, met maatschappelijke zetel te Duisburg (HRB 1185; Geschäftsführer: Dr.-Ing. Marcus Korthäuer) behouden ons te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden voor deze website te wijzigen zonder voorgaande kennisgeving aan de gebruikers. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. Garanties en aansprakelijkheid Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker. De inhoud van onze website werd met de grootste zorg samengesteld. We kunnen evenwel in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de website. Wij geven evenmin enige garantie omtrent de juistheid, de volledigheid en het actueel zijn van de inhoud van deze website, al dan niet te wijten aan manipulatie door derden, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schade van de hand. Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze website, met inbegrip van de logo’s, de lay-out, afbeeldingen en gebruikte foto's, berekeningen en het verzamelen van individuele bijdragen, is en blijft onze uitsluitende eigendom. Alle rechten, ook die van fotografische reproductie, duplicatie en distributie via speciale processen, zelfs gedeeltelijk, blijven exclusief aan ons voorbehouden. De gebruiker verplicht er zicht toe deze elementen geheim te houden en in geen enkel geval te verspreiden of publiek te maken. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid en elke schade ingevolge niet toegelaten verbruik of verspreiding van de hand. Gegevensbescherming Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Ingeval toch persoonsgegevens van de gebruiker worden gevraagd, worden deze verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, geven wij de gebruiker de volgende garanties: -wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens enkel om de door de gebruiker gevraagde informatie te verstrekken of om de door de gebruiker gewenste dienstverlening on line te realiseren -de verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling; -persoonsgegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven; -De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens, kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen met de beheerder van de betrokken website via het e-mailadres: info@espera.com -Wij treffen de gepaste veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens van de gebruiker. Cookies Voor meer informatie kan je hier het cookiebeleid raadplegen. Hyperlinks Indien deze website hyperlinks (rechtstreeks of via zoekmotoren) bevatten naar andere websites, zijn wij niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. De aanwezigheid van dergelijke links houdt geen enkele goedkeuring, aanbeveling of garantie in van ons, noch betekent dit dat enige band zou bestaan met de exploitanten ervan. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. De rechtbanken van Leuven zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Uw contact voor service

België

+32 16 449 201   | info@espera.be